اسکرول کنید

استاندارد روشنایی در مکان های مختلف بر اساس DIN5035

استاندارد روشنایی در مکان های مختلف بر اساس DIN5035

 روشنایی مورد نیاز در مکان های مختلف بر اساس استاندارد DIN5035

میزان استاندارد روشنایی در هر مکان بر اساس عملکرد و فعالیت مورد نیاز متغیر است. لذا می بایست هر طراح روشنایی نسبت به این استاندارد ها آگاه باشد استاندارد5035 DIN یکی از استانداردهای متداول مورد استفاده در طراحی روشنایی انواع محیطها میباشـد. لازم به ذکر است که استاندارد 12464 EN به عنوان جایگزینی برای این استاندارد ارایه شده است ولی از آنجایی که استاندارد 5035 DIN از اولیـن اسـتانداردهای ارایه شـده در زمینه شـدت روشـنایی انواع محیطها است، هنوز توسط بسیاری از شرکتها و فعالان صنعت روشنایی مورد استفاده قرار میگیرد. شدت روشنایی در محیطهای مختلف اعم از محیطهای داخلی و خارجی، میتواند بر اسـاس اسـتاندارد بین المللی 5035 DIN نیز تعیین  میشود.

دانلود اسـتاندارد بین المللی 5035 DIN

دسته بندی وبلاگ
نظرسنجی

نظر شما درمورد کیفیت محصولات شعاع چيست ؟

نمایش نتایج